Ga naar de inhoud

Privacy

In deze privacyverklaring vind je informatie over hoe wij omgaan met (persoons)gegevens die je via deze website ikstopnu.nl, de Stoplijn en chat aan ons verstrekt (hierna: “Ikstopnu”). Je persoonsgegevens worden verwerkt door het Trimbos-instituut, gevestigd aan de Da Costakade 45 (3521 VS) in Utrecht, telefoonnummer 030 297 1100, e-mail: [email protected] (hierna: “het Trimbos-instituut”).

Als je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebt over de wijze waarop het Trimbos-instituut omgaat met je persoonsgegevens of als je gebruik wilt maken van je rechten op grond van de AVG (die hieronder zijn beschreven), kun je contact opnemen met ons via e-mail: [email protected].

Als je een klacht in wil sturen over het gebruik van je persoonsgegevens kun je contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming, via e-mail: [email protected]. De Functionaris voor Gegevensbescherming is onafhankelijk en houdt voor het Trimbos-instituut toezicht op de naleving van de AVG. Als je niet tevreden bent over hoe het Trimbos-instituut je klacht afhandelt of als je je klacht liever niet naar het Trimbos-instituut stuurt, kun je deze ook sturen naar de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Het Trimbos-instituut is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten. Wij doen er uiteraard alles aan om de privacyregels die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en andere wet- en regelgeving na te leven.

Welke persoonsgegevens worden door ons verzameld en waarvoor?

Een persoonsgegeven is alle informatie die jou als persoon (direct of indirect) kan identificeren, zoals je IP-adres of telefoonnummer.

Ikstopnu heeft 3 diensten: een telefoondienst (de Stoplijn), een chatservice en een mail- en SMS service (Stopmail). Daarnaast kun je via de website formulieren invullen.

A. Telefoondienst

Voor de telefoondienst van de Stoplijn gebruiken we de volgende gegevens:

Zelf doorgegeven gegevens

Tijdens het gesprek met de Stoplijn kan je persoonsgegevens over jezelf, maar ook over anderen vertellen. We vragen je ook naar leeftijd en geslacht. Je kiest zelf of je je naam zegt en wat je vertelt.

Gegevens om het telefoongesprek mogelijk te maken
Als je ons belt, verkrijgen we automatisch jouw telefoonnummer in onze systemen. De medewerkers van de Stoplijn kunnen dit niet zien. Op jouw telefoonrekening staat niet dat je met ons gebeld hebt.

Gesprekkenregistratie
Van elk telefoongesprek registreren onze medewerkers: de datum en tijdstip van gesprek, de duur van het gesprek, wat je geslacht is, je leeftijd en het type gespreksonderwerp. Deze registratie is daardoor niet herleidbaar naar jou. De gesprekken nemen wij niet op en wij maken ook geen gespreksverslagen.

B. Chatservice

Voor de chatservice gebruiken we de volgende gegevens:

Zelf doorgegeven gegevens

 • Voordat je begint met een chatgesprek vragen we naar een door jou zelf gekozen (anonieme) nickname, je geslacht en leeftijd.

Gegevens om het chatgesprek mogelijk te maken

 • IP-adres

Gesprekkenregistratie

Van elk chatgesprek registreren wij: de datum, tijd, duur, geslacht, leeftijd en het type gespreksonderwerp. Deze registratie is daardoor niet herleidbaar naar jou.

C. Stopmail

Voor Stopmail, onze mail- en SMS service gebruiken we de volgende gegevens:

Als je je aanmeldt voor Stopmail, verzamelen we de volgende gegevens: naam, e-mailadres, telefoonnummer (optioneel) en stopdatum. We gebruiken deze gegevens alleen om jou motiverende berichten te kunnen sturen via e-mail en SMS tijdens je stopproces. Deze dienst eindigt automatisch 1 jaar na je stopdatum.

D. Contactformulieren op de website

Als je het contactformulier gebruikt, verzamelen we de volgende gegevens: naam, e-mailadres, eventueel telefoonnummer en de gegevens die je in het tekstveld invult. Wij gebruiken deze gegevens alleen om jouw vragen te beantwoorden.

Op welke grond worden jouw persoonsgegevens verwerkt?

 • Zelf doorgegeven gegevens
  Deze gegevens gebruiken wij in de communicatie met jou en voor onze gesprekkenregistratie. Gesprekken met de Stoplijn zijn vertrouwelijk. Dat betekent dat wij niet weten wie jij bent en dat hoef je ons ook niet te vertellen. Ook bij de inschrijving voor de Stopmail of het contactformulier geef je de gegevens zelf aan ons door. 
 • Gegevens om het telefoon- of chatgesprek (on)mogelijk te maken
  Om een telefoongesprek mogelijk te maken hebben we een aantal basisgegevens nodig. Zo gebruikt onze telefooncentrale jouw telefoonnummer om het gesprek bij het juiste toestel uit te laten komen. Wanneer je medewerkers uitscheldt, geen serieuze vragen hebt of ander ongewenst gedrag vertoont, kunnen wij je telefoonnummer of IP-adres blokkeren. Dit wordt je dan verteld. De blokkade van het IP-adres wordt aan het eind van de dag opgeheven.
 • Telefoon- en chatgesprekkenregistratie
  We maken aantekeningen van elk telefoon- en chatgesprek. Op die manier houden wij bijvoorbeeld bij hoeveel telefoon- en chatgesprekken wij hebben gevoerd. Deze registraties (dus zonder direct herleidbare gegevens en telefoonnummer) gebruiken wij voor wetenschappelijke en statistische doeleinden. Eventueel verstrekken we deze gegevens aan derden ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. Ook maken we ieder jaar een jaarbericht op basis van de registraties.

Grondslag

De grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is jouw uitdrukkelijke toestemming. Je kunt deze toestemming ook weer intrekken door ons een e-mail te sturen. Wij verwijderen dan tot jou herleidbare gegevens binnen 4 weken uit ons bestand. Als je je toestemming intrekt kan je helaas geen gebruik meer maken van de betreffende functionaliteit of dienst. Het gebruik van de persoonsgegevens tot het moment van intrekking blijft rechtmatig.

Verzamelen wij gegevens over kinderen jonger dan 18?

Voor het verstekken van informatie, hulp en adviezen aan jongeren in het kader van een preventie- en adviesdienst is voorafgaande toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger(s) wettelijk niet vereist. De bezoeker van de chat of beller van de Stoplijn kiest zelf welke informatie wordt gedeeld en dus welke (bijzondere) persoonsgegevens wij verwerken.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Telefoonlijn en chat

 • De persoonsgegevens die we via de chat verwerken, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het beantwoorden van de vraag. De chatgegevens worden uiterlijk elke 2 maanden geanonimiseerd. Dat betekent dat alle herleidbare informatie naar jou als persoon uit de chatsystemen wordt gehaald.
 • Geanonimiseerde telefoonregistraties en chats bewaren wij voor onbepaalde tijd.

Formulieren op de website

De persoonsgegevens ontvangen via een contactformulier verwijderen we na afronding van jouw verzoek tot informatie.

Stopmail

 • De persoonsgegevens verwijderen we 1 jaar na jouw afmelding of afloop van de dienst. Tenzij je nog staat aangemeld voor andere nieuwsbrieven van het Trimbos-instituut, in dat geval verwijderen we alleen jouw aanmelding bij de Stopmail.

Als het nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of de afwikkeling van een gerechtelijke procedure kunnen we de daarvoor benodigde persoonsgegevens langer bewaren.

Met wie delen we jouw gegevens?

Medewerkers van de Stoplijn luisteren en kijken soms met elkaar mee tijdens een telefoon- of chatgesprek voor functioneringsdoeleinden en deskundigheidsbevordering .

Ook maken wij voor onze telefooncentrale gebruik van een telefoniedienst. Met deze partij hebben wij afspraken gemaakt over de beveiliging. Alleen onder bijzondere omstandigheden kunnen wij persoonsgegevens aan derden verstrekken, zoals de politie of een medische dienst. Dit is het geval als het moet op basis van een wet of als er een levensbedreigende situatie is.

We slaan jouw gegevens op bij onze ICT-serviceprovider, die daarmee jouw gegevens verwerkt in onze opdracht. De gegevens slaan wij op op een server binnen de Europese Unie. Met deze partij hebben wij afspraken gemaakt (een verwerkersovereenkomst) waarin minimaal eenzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid zijn geregeld als je van ons mag verwachten.

We verstrekken je gegevens verder niet aan derden, tenzij het Trimbos-instituut op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek.

Hoe beveiligen we jouw gegevens?

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Zo slaan we de gegevens op een beveiligde server op. Ook hebben alleen de mensen die aan Ikstopnu.nl werken toegang tot deze gegevens. Bovendien verplichten wij onze ICT-serviceprovider eveneens dergelijke passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen.

Wat zijn jouw rechten?

Wanneer wij jouw persoonsgegevens verwerken op grond van jouw toestemming, heb je altijd het recht om de toestemming in te trekken. Het gebruik van de persoonsgegevens tot het moment van intrekking blijft rechtmatig.

Daarnaast heb je het recht:

 1. op inzage in je persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan.
 2. op rectificatie van je persoonsgegevens als deze niet juist of onvolledig zijn.
 3. In bepaalde gevallen: om bezwaar te maken tegen de verwerking of het recht op beperking van de verwerking van je persoonsgegevens.
 4. In bepaalde gevallen: om je persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’), bijvoorbeeld als je je toestemming voor het gebruik van je persoonsgegevens intrekt.
 5. om je persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen.

Voor meer informatie: zie artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Je kan je rechten uitoefenen door te mailen naar [email protected]. We kunnen je vragen om aanvullende informatie om je terug te vinden in onze systemen en/of om aan jouw verzoek te kunnen voldoen.

Houd er bij verwijdering van je persoonsgegevens of de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens wel rekening mee dat je geen gebruik meer kan maken van de Stopmail.

Cookies

De website gebruikt de cookies zoals vermeld in onze cookieverklaring. Klik hier voor onze cookieverklaring.

Wijzigingen

Wij ontwikkelen onze diensten steeds. Wij behouden ons daarom het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen en plaatsen eventuele gewijzigde versies. We geven onderaan deze privacyverklaring aan wanneer deze de laatste keer is bijgewerkt. We raden je aan om de nieuwste versie regelmatig te raadplegen. De nieuwe privacyverklaring is na plaatsing geldig.

Versie 15/08/2023

Stoplijn: 0800-1995