HomePrivacy

Privacy

In deze privacyverklaring kun je informatie vinden over hoe wij omgaan met (persoons)gegevens die je via deze website ikstopnu.nl en de Stoplijn 0800-1995 aan ons verstrekt (hierna: “Ik stop nu”). Je persoonsgegevens worden verwerkt door het Trimbos-instituut, gevestigd aan de Da Costakade 45 (3521 VS) in Utrecht, telefoonnummer 030 297 1100, e-mail: [email protected] (hierna: “het Trimbos-instituut”).

Als je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebt over de wijze waarop het Trimbos-instituut omgaat met je persoonsgegevens of als je gebruik wilt maken van je rechten op grond van de AVG (die hieronder zijn beschreven), kun je contact opnemen met ons via e-mail: [email protected]

Als je een klacht wil indienen over het gebruik van je persoonsgegevens kun je contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming, via e-mail: [email protected] De Functionaris voor Gegevensbescherming is onafhankelijk en houdt voor het Trimbos-instituut toezicht op de naleving van de AVG. Als je niet tevreden bent over hoe het Trimbos-instituut je klacht afhandelt of als je je klacht liever niet bij het Trimbos-instituut indient, kun je deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 • 1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

  Het Trimbos-instituut is verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten. Wij doen er uiteraard alles aan om de privacyregels die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en andere wet- en regelgeving na te leven.

 • 2. Welke persoonsgegevens worden door ons verzameld en waarvoor?

  Een persoonsgegeven is alle informatie die jou als persoon (direct of indirect) kan identificeren, zoals je IP adres of telefoonnummer.

  De telefoondienst van de Stoplijn gebruikt in principe de volgende gegevens:

  Zelf doorgegeven gegevens
  Tijdens het gesprek met de Stoplijn kan je persoonsgegevens over jezelf, maar ook over anderen vertellen. We vragen je ook naar leeftijd en geslacht. Je kiest zelf of je je naam zegt en wat je vertelt.

  Gegevens om het telefoongesprek mogelijk te maken
  Als je ons belt, verkrijgen we automatisch jouw telefoonnummer in onze systemen. De medewerkers van de Stoplijn kunnen dit echter niet zien. Op jouw telefoonrekening staat niet dat je met ons gebeld hebt.

  Gesprekkenregistratie
  Van elk telefoongesprek wordt een registratie gedaan door een medewerker: de datum en tijdstip van gesprek, de duur van het gesprek, wat je geslacht is, je leeftijd en het type gespreksonderwerp. Deze registratie is daardoor niet herleidbaar naar jou. De telefoongesprekken worden niet opgenomen en er worden geen gespreksverslagen van de telefoongesprekken gemaakt.

  Indien je het contactformulier gebruikt, worden de volgende gegevens verzameld: je naam, je e-mailadres en de gegevens die je in het tekstveld invult. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om jouw vragen te beantwoorden.

  Als je een vragenlijst in verband met een test invult, dan bewerken we de gegevens die je daar invult om je de resultaten van de test te kunnen tonen. Dit kunnen demografische persoonsgegevens zijn, zoals leeftijd en geslacht, en ook bijzondere persoonsgegevens over je rookgedrag zowel in het heden als in het verleden. Als je de resultaten wil ontvangen verwerken wij jouw e-mailadres om je die gegevens te kunnen sturen. We gebruiken de resultaten van jouw test anoniem voor analysedoeleinden van websitegebruik.

  We gebruiken jouw gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

 • 3. Op welke grond worden jouw persoonsgegevens verwerkt?

  Stoplijn: Deze gegevens gebruiken wij in de communicatie met jou en voor onze gesprekkenregistratie. Gesprekken met de Stoplijn zijn vertrouwelijk. Dat betekent dat wij weten niet wie jij bent en dat hoef je ons ook niet te vertellen.

  Gegevens om het telefoongesprek mogelijk te maken
  Om een telefoongesprek mogelijk te maken hebben we een aantal basisgegevens nodig. Zo gebruikt onze telefooncentrale jouw telefoonnummer om het gesprek bij het juiste toestel uit te laten komen. Indien je medewerkers uitscheldt, of geen serieuze vragen hebt of ander oneigenlijk gebruik, kan je telefoonnummer worden geblokkeerd.

  Gesprekkenregistratie
  We maken aantekeningen van elk gesprek. Op die manier houden wij bijvoorbeeld bij hoeveel telefoongesprekken wij hebben gevoerd. Deze registraties (dus zonder direct herleidbare gegevens en telefoonnummer) worden gebruikt voor wetenschappelijke en statistische doeleinden en eventueel verstrekt aan derden ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. Ook wordt ieder jaar een jaarbericht gemaakt op basis van de registraties.

  Contactformulier: wij verwerken de persoonsgegevens die je hier achterlaat op grond van jouw toestemming.

  Test: De grondslag voor het verwerken van jouw persoonsgegevens is jouw uitdrukkelijke toestemming. Je kunt deze toestemming ook weer intrekken door ons een e-mail te sturen. Wij verwijderen dan tot jou herleidbare gegevens binnen vier weken uit ons bestand. Als je je toestemming intrekt kan je helaas geen gebruik meer maken van de betreffende functionaliteit van de website. Het gebruik van de persoonsgegevens tot het moment van intrekking blijft rechtmatig.

 • 4. Verzamelen wij gegevens over kinderen jonger dan 18?

  Voor het verstekken van informatie, hulp en adviezen aan jongeren is voorafgaande toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger(s) wettelijk niet vereist. De bezoeker van de website of beller van de Stoplijn kiest zelf welke informatie wordt gedeeld en dus welke (bijzondere) persoonsgegevens worden verwerkt.

 • 5. Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

  De persoonsgegevens ontvangen via de Stoplijn:

  • De aanbieder bewaart gegevens die niet nodig zijn voor het technisch correct functioneren van het platform minimaal 12 maanden en maximaal 24 maanden. Deze gegevens zijn van belang voor de dienstverlening. Gegevens die nodig zijn voor de het in technisch opzicht correct functioneren van het platform worden bewaard voor de duur van het project.
  • Geanonimiseerde telefoonregistraties worden voor onbepaalde tijd bewaard.

  De persoonsgegevens ontvangen via een van de contactformulieren worden verwijderd na afronding van jouw verzoek tot informatie.

  Als je een vraag stelt, kunnen wij jou vragen of we je vraag en het antwoord zonder jouw naam bij de FAQ op onze website mogen zetten.

  Jouw e-mail adres dat je opgaf om de resultaten van de test te ontvangen verwijderen wij 4 weken  na het verzenden daarvan.

  Indien nodig voor het voldoen aan een wettelijke verplichting of de afwikkeling van een gerechtelijke procedure kunnen de daarvoor benodigde persoonsgegevens langer worden bewaard.

 • 6. Met wie delen wij jouw gegevens?

  Medewerkers van de Stoplijn luisteren soms met elkaar mee tijdens een gesprek voor functioneringsdoeleinden en deskundigheidsbevordering. Ook maken wij voor onze telefooncentrale gebruik van een telefoniedienst. Met deze partij hebben wij afspraken gemaakt over de beveiliging. Alleen onder bijzondere omstandigheden kunnen persoonsgegevens aan derden verstrekt worden, zoals de politie of een medische dienst. Dit is het geval als het moet op basis van een wet of als je er een levensbedreigende situatie is.

  We slaan jouw gegevens op bij onze ICT-serviceprovider, die daarmee jouw gegevens verwerkt in onze opdracht. De gegevens worden opgeslagen op een server binnen de Europese Unie. Met deze partij hebben wij afspraken gemaakt (een verwerkersovereenkomst) waarin minimaal eenzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid zijn geregeld als je van ons mag verwachten.

  We verstrekken je gegevens verder niet aan derden, tenzij het Trimbos-instituut op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek.

 • 7. Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

  Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Zo worden de gegevens op een beveiligde server opgeslagen, en hebben alleen de mensen die aan Ikstopnu.nl werken toegang tot deze gegevens. Bovendien verplichten wij onze ICT-serviceprovider eveneens dergelijke passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen.

 • 8. Wat zijn jouw rechten?

  Indien wij jouw persoonsgegevens verwerken op grond van jouw toestemming, heb je te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken. Het gebruik van de persoonsgegevens tot het moment van intrekking blijft rechtmatig.

  Daarnaast heb je het recht:

  1. op inzage in je persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan.
  2. op rectificatie van je persoonsgegevens indien deze niet juist of onvolledig zijn.
  3. In bepaalde gevallen: om bezwaar te maken tegen de verwerking of het recht op beperking van de verwerking van je persoonsgegevens.
  4. In bepaalde gevallen: om je persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’), bijvoorbeeld als je je toestemming voor het gebruik van je persoonsgegevens intrekt.
  5. om je persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen.

  Voor meer informatie: zie artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  Je kan je rechten uitoefenen door per e-mail contact op te nemen met de hierboven  genoemde contactpersoon.

  Houd er bij verwijdering van je persoonsgegevens of de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens wel rekening mee dat daarna de Website of onderdelen daarvan niet of niet in zijn geheel meer kan worden gebruikt.

  Indien wij je e-mailadres al hebben verwijderd kunnen wij geen gevolg meer geven aan een verzoek tot uitoefening van je rechten, omdat wij dan niet meer weten welke gegevens bij jou horen. In dat geval is er ook geen sprake meer van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 • 9. Cookies?

  De Website gebruikt de cookies zoals vermeld in onze cookieverklaring.

 • 10. Wijzigingen

  Onze diensten zijn voortdurend in ontwikkeling. Wij behouden ons daarom het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen en plaatsen eventuele gewijzigde versies op de Website. We plaatsen een opvallende melding op onze website en in onze App om je te informeren indien de privacyverklaring is gewijzigd en geven bovenaan de privacyverklaring aan wanneer deze de laatste keer is bijgewerkt. We raden je aan om de nieuwste versie regelmatig te raadplegen en indien je contact met ons op wil nemen te bekijken of de contactgegevens nog up-to-date zijn. De nieuwe privacyverklaring is na plaatsing van kracht.

Versie 12/12/2018

Browser:

Compass:

Search:

Marker: