HomeOver ikstopnu.nl

Over ikstopnu.nl

De website ikstopnu.nl is gemaakt door het Trimbos-instituut. In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De inhoud van de site is afgestemd met diverse (ervarings)deskundigen:

 • Er is een klankbordgroep ingesteld. Daarin zijn de volgende partijen vertegenwoordigd:
  • Netwerk Nederland Rookvrij
  • Het Partnership Stop met Roken
  • Het Nederlands Huisartsen Genootschap
  • Rookstoppoli’s
  • Universiteiten
  • Het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken
 • Rokers hebben via een rokerspanel commentaar gegeven. Ze zijn betrokken in verschillende fasen van de ontwikkeling.

Ervaringen van échte mensen

De mensen in de video’s op de website zijn allemaal echt gestopt met roken. Zij vertellen hun eigen verhaal. Geen van deze mensen is acteur.

Wetenschappelijke basis

De informatie op deze website is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten. De kwaliteit wordt bewaakt door inhoudelijk experts van het Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging van het Trimbos-instituut.

Auteursrecht en beeldmateriaal

De inhoud van de website is auteursrechtelijk beschermd. Bij gebruik van teksten is vermelding van de bron dan ook verplicht. Beeldmateriaal mag niet worden gebruikt zonder contact en expliciete toestemming van de redactie.

Browser:

Compass:

Search:

Marker: